divendres, 28 de febrer de 2014

Pensions 1. Com funciona el sistema de pensions?

 
Benvolguts,


Com us varem anunciar la setmana passada, en el Racó del Xerraire del diumenge 23 de febrer varem presentar per primer cop un treball sobre les Pensions. La presentació tenia com a base un document elaborat per la Sectorial d’Economia de l’ANC:


Aquí el desenvoluparem amb més detall. El dividirem en 3 seccions que aniran apareixent en lliuraments successius:

·       Com funciona el sistema de pensions?  La Seguretat Social espanyola s’enfonsa.  La Caja única de la Seguridad Social. 

·        El PP afirma que Catalunya no podrà pagar les pensions perquè el 2011 té saldo negatiu. 

·       Actitud irresponsable dels gestors estatals. Raonaments finals 

 Com funciona el sistema de pensions? 

A Espanya s’aplica el sistema de repartiment: l’Estat ingressa els diners que paguen les empreses i els treballadors a la Seguretat Social.    Amb aquests diners l’Estat paga les pensions.

Quan algun any han sobrat diners, aquests estalvis s’han dipositat en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS). Però l’import que hi ha actualment no cobreix les pensions ni de 7 mesos. O sigui, la guardiola està buida!La Seguretat Social espanyola s’enfonsa. La Caja única de la Seguridad Social

La seguretat social espanyola té greus problemes. Caldran reformes profundes,  i tot i així les pensions no estan garantides.

Segons les dades proporcionades pel Ministerio de Hacienda espanyol, la Caja única de la Seguridad Social funciona de la següent manera:

·       Per a cada període a comptar, anys per exemple, poden passar dues coses, que la suma de cotitzacions sigui inferior a la suma de despeses de pensions, la SS té dèficit, o que la  suma de cotitzacions sigui superior a la suma de despeses de pensions, la SS té superàvit.

 

El Ministerio de Hacienda espanyol ha subministrat les dades dels 16 anys 1995 a 2010. I, per a millor comprensió, es poden organitzar en forma de Taula o de Gràfic, A efectes de claredat, en aquesta presentació s’han separat les dades de la Caja única de la Seguridad Social en dues: la Caixa de la SS catalana i la Caixa de la SS de la resta d’Espanya, així com les dades consolidades i s’han disposat en forma de Taula o Gràfic. En la Taula comencen les sorpreses: les dades disponibles avui, 2014, no comprenen les dels anys 2011, 2012 ni 2013!

Curiosament en els càlculs de les úniques Balances fiscals subministrades el 2008 pel Ministerio de Hacienda en 35 anys, tampoc no es van incloure els darrers 3 anys abans de la presentació. Així, com que les úniques dades disponibles són del 2008 aquestes estan referides al 2005! Evidentment, si les Taules de la SS o de les Balances Fiscals han de servir per fer prediccions i ja neixen coixes, mal anem!

 Com s’interpreta aquesta Taula?

La Taula té 4 columnes: Exercicis o anys, Saldo de la SS catalana, Saldo de la SS de la resta d’Espanya, Saldo de la SS consolidada espanyola, o sigui saldo de la Caja única de la Seguridad Social com a suma de les dues anteriors. Els números s’expressen en milions d’euros.

Quan els números són vermells vol dir que en aquell exercici hi ha hagut pèrdues o sigui dèficit. Quan els números són blaus vol dir que en aquell exercici hi ha hagut benefici o sigui superàvit.

Així, a l’ exercici 1996 hi va haver dèficit per les dues administracions: -245 per la catalana i -6.340 per l’espanyola sense Catalunya. Si se sumen les dues administracions el resultat és -6.585 milions d’euros.

En l’exercici 1997, hi va haver un superàvit per la catalana de 481 milions d’euros i un dèficit per l’espanyola sense Catalunya de -3.060 milions d’euros. El total fou de -2.579 milions d’euros.

Els exercicis 1998, 1999, 2000 varen ser similars al 1996. Superàvit a Catalunya, dèficit a Espanya sense Catalunya i la suma que fa encara dèficit consolidat.

El 2001 el superàvit de Catalunya compensa el dèficit de la resta d’Espanya i per primer cop en aquest període estudiat hi ha superàvit consolidat de 2.196 milions d’euros.

En el 2002 a la resta d’Espanya hi ha un gran dèficit que fa que no es pugui compensar amb el superàvit que continua tenint Catalunya i el dèficit consolidat és de -2.215 milions d’euros.

Des del 2003 al 2007 hi ha superàvit a les dues administracions i per tant superàvit consolidat.

En el 2008, començament de la crisi que el govern Zapatero no va voler veure, Catalunya va continuar tenint superàvit i la resta d’Espanya va tenir pèrdues. Consolidat a -5 milions d’euros.

Els 2009 i 2010 Catalunya va entrar en unes pèrdues moderades i la resta d’Espanya va entrar en una caiguda vertiginosa, que va fer que la pèrdua consolidada fos de -23.221 i -28.459 milions d’euros! Però el Ministerio de Hacienda no ha informat dels 3 exercicis següents!

Si les dades de la taula es posen en forma de gràfic queda molt més clar, a cop d’ull: 

 Veient aquestes xifres s'enten perfectament que cap Gobierno español, cap partit polític español, sigui PP o PSOE o UPiD o C's, cap sindicat español, vulgui de cap manera deixar anar la Caja única de la SS. Ja que Catalunya hi aporta permanentment uns diners que la Resta d'Espanya no hi podría aportar i a més a més ells els utilitzen de subvenció!
En aquest gràfic es pot veure l’evolució de les dues Caixes, la catalana i la d’Espanya inclosa Catalunya. En la línia blava s’hi representa el superàvit / dèficit de la Caixa catalana. En la línia vermella s’hi representa el superàvit / dèficit de la Caja única de la SS.
Si no hi hagués una Caja única de la SS (consolidada) sinó Caixes separades per Catalunya i la Resta d’Espanya i si se sumen els superàvits i els dèficits de cada columna, o sigui els saldos, en el període 1995-2010 l’aportació a la Seguretat Social hauria estat la següent:    
·       Catalunya ha tingut un saldo positiu de +24.774 milions€, quan a la resta d’Espanya ha tingut un saldo negatiu de -86.332 milions€.
Si es calcula el Dèficit relatiu, o sigui el saldo per habitant durant el període 1995-2010: Catalunya (7,3 milions habitants) té un superàvit de +3.393 € per habitant. En canvi la resta Espanya (38,1 milions hab.) té un dèficit de  -2.160 € per habitant.
I si ho acotem als anys 2009 i 2010, en plena crisi: Catalunya (7,3 milions habitants): té un dèficit de -225 € per habitant. En canvi la resta d’ Espanya (38,1 milions habitants) té un dèficit de  -610 € per habitant.