diumenge, 3 de febrer de 2019

25/01/2019. Josep Maria Casasús. Girona 1939. Naci­o­na­lis­tes com Gas­sol i Car­rasco For­mi­guera eren per­se­guits pels dos bàndols. Avui fa 80 anys sor­tia l’última edició de L’Auto­no­mista, diari gironí, refe­rent periodístic en temps de la Gene­ra­li­tat repu­bli­cana. L’endemà, Bar­ce­lona era ocu­pada per tro­pes de Franco. Munió de refu­gi­ats arri­ba­ven a Girona en el camí obli­gat cap a la fron­tera. Fins al 4 de febrer, quan va caure en poder dels mili­tars rebels, Girona va aten­dre uns cent mil foras­ters. Mul­ti­pli­ca­ven per cinc la població. Els ven­ce­dors foren cru­els amb qui no havia mar­xat a l’exili. Un cas punyent fou el del peri­o­dista Car­les Rahola, home pacífic, culte, res­pec­ta­ble. L’afu­se­lla­ren sis set­ma­nes després. Un con­sell de guerra el con­demnà a mort per tres arti­cles publi­cats durant la guerra. L’odi vis­ce­ral con­tra els cata­la­nis­tes, dèria arre­lada en la política reac­cionària espa­nyola, portà els tri­bu­nals fran­quis­tes a apli­car sentències san­guinàries com aquesta; i a fla­gel·lar la llen­gua cata­lana.Benvolguts,

L’afusellament de Carles Rahola ha estat explicat en diversos apunts del Bloc, coincidint amb el 26 de gener, quan les hordes feixistes entraren a Barcelona per la Diagonal i quan varen començar l’ocupació espanyola de Catalunya, que encara dura!Vegem l'article amb enllaços a altres articles del Bloc:
Avui fa 80 anys sor­tia l’última edició de L’Auto­no­mista, diari gironí, refe­rent periodístic en temps de la Gene­ra­li­tat repu­bli­cana. L’endemà, Bar­ce­lona era ocu­pada per tro­pes de Franco. Munió de refu­gi­ats arri­ba­ven a Girona en el camí obli­gat cap a la fron­tera.

Fins al 4 de febrer, quan va caure en poder dels mili­tars rebels, Girona va aten­dre uns cent mil foras­ters. Mul­ti­pli­ca­ven per cinc la població. Els ven­ce­dors foren cru­els amb qui no havia mar­xat a l’exili.

Un cas punyent fou el del peri­o­dista Car­les Rahola, home pacífic, culte, res­pec­ta­ble. L’afu­se­lla­ren sis set­ma­nes després. Un con­sell de guerra el con­demnà a mort per tres arti­cles publi­cats durant la guerra, dos d’ells a L’Auto­no­mista, que diri­gia el seu germà.

L’odi vis­ce­ral con­tra els cata­la­nis­tes, dèria arre­lada en la política reac­cionària espa­nyola, portà els tri­bu­nals fran­quis­tes a apli­car sentències san­guinàries com aquesta; i a fla­gel·lar la llen­gua cata­lana.

¿Què hau­ria pas­sat a Girona i arreu de Cata­lu­nya, però, si Negrín hagués gua­nyat la guerra? Feia mesos que els fun­ci­o­na­ris arri­bats a Bar­ce­lona amb el govern de la República impo­sa­ven el cas­tellà. Naci­o­na­lis­tes com Ven­tura Gas­sol i Car­rasco For­mi­guera també eren per­se­guits en el món repu­blicà; o havien estat assas­si­nats com els ger­mans Badia, inde­pen­den­tis­tes, i com el peri­o­dista Josep Maria Pla­nes; o havien mort per la causa d’un estat català fede­rat a Espa­nya, com els sin­di­ca­lis­tes Jaume Compte i Manuel Gonzalez Alba. Són màrtirs amb bot­xins a les dues ban­des.

Josep Maria Casasús

Joan A. Forès
Reflexions    

COMENTARIS  
+2#1 RICARDO BARRI DEL BARRIO
A Espanya,manin las dretas o las esquerras,sempre son els botxins del anyell que es Catalunya.I si algún día l'anyell es tornés llop?
Divendres, 25 gener 2019 10.37
+3#2 MIQUEL ALTIMIRES I ROS
Si i quan acabarà aquesta tragèdia ?

Dons exactament el dia que siguem lliures,com el poble jueu.

Lliures i armats fins a les dents, altrament amb els castellans no hi ha res a fer.

No per això cal deixar d'intentar-ho fins a l'últim moment.
Divendres, 25 gener 2019 10.46
+1#3 JORDI SANGRÀ VIDAL
Potser no sempre tot és culpa dels d'allà, nosaltres també n'hen fet i de molt grosses.
Divendres, 25 gener 2019 10.57
+3#4 LLUIS GARCIA VALLES
Cert JORDI SANGRÀ, nosaltres n´hem fet de molt grosses , però mai hem fet - ni farem - cap genocidi cultural , com el que han intentat , -i continuen en "el empeño " la Castella carpetobetònica e imperial ! !
Divendres, 25 gener 2019 12.38
+1#5 JORDI SANGRÀ VIDAL
Jo parlo del article i d'un temps en concret.
Divendres, 25 gener 2019 13.23
0#6 LLUIS GARCIA VALLES
Potser no va ser intent de genocidi cultural vers el català el nou ordre imposat pels vencedors el 1939 ? , No he mencionat per res el de la "conquesta " d´Amèrica i la imposició del castellà als nadius !
Altres articles del Bloc que fan referència a Carles Rahola:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada